معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد: زیرپوشش بیمه قرار دادن خبرنگاران توسط دولت مغایر با آزادی بیان است