۵۰۰ ورزشکار وهنرمند در جشنواره دانشجویان خارجی قزوین شرکت می کنند