مشاجره لفظی شیرزاد و قدیری ابیانه در مناظره دانشگاه اصفهان/ فیلم