نتیجه پایش شاخص های ارتباطی کشور؛ ۳۸ درصد مردم به اینترنت دسترسی دارند