دانشجویان در اعتراض به عدم انتشار گزاره برگ ایرانی مقابل وزارت خارجه تجمع می‌کنند