انقلاب ایران؛ خیزشی مسالمت آمیز و الگویی برای کشورهای مسلمان