کمالوندی: وارد باشگاه صادر کنندگان آب سنگین شدیم/ ایران نشان داد که اهل تعامل است