بهرمندی شش هزار نفر از برنامه های قرآنی تبلیغات اسلامی نهاوند