رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران: اصل 44 باید در آموزش و پژوهش تاثیرگذار باشد