کریم باقری: سرد و گرم این بازی را چشیده ام، کری خوانی ...