سرمربی هند: ایران همیشه تیم خوبی است اما انتظار نتیجه بهتری داشتیم