روحیه خدمت به مردم جز با نزدیکی به خدا میسر نمی شود