علم الهدایی: باید فرهنگ سازی در حوزه علم و فناوری در کشور صورت بگیرد