پرداخت تسهیلات خرد، اولویت نخست بانکها در سال جاری