بورس کالا به صادرات و رشد رقابت در بازار سنگ آهن کمک کرده است