شیعی:‌ نگران افراد معلوم‌الحالیم که به خاطر منافع خودشان فوتبال را زیر سوال می‌برند