مدارس متروكه روستاها فروخته و در شهرها مدرسه ساخته شود