ارائه سوخت ناوگان حمل و نقل مسافری و باری شهری از خرداد بر اساس عملکرد