راه‌آهنی‌ها می‌دانستند نباید از «موتومبا» استفاده کنند