استاندار گلستان: عده ای تلاش دارند اقدامات موثر دولت را کمرنگ جلوه دهند