وجود تشکلی واحد برای جهت دهی به روابط عمومی ها ضروری است