آغاز همايش معاونان غذا و داروي دانشگاههاي علوم پزشکي کشور در ساري