بازدید جمعی از مسئولان از ‌مجتمع صنایع غذایی گهر دورود