مقام اماراتی: نگرانی‌های در رابطه با ایران بر «کمپ‌دیوید» سایه انداخته است