درآمدزایی داعش ازراه گروگان گیری/۲۲میلیون دلاردرازای آزادی گروگان های آشوری!!!