محکوم کردن اقدام تروریستی در کراچی توسط وزارت خارجه