مشاور وزیرعلوم: روابط عمومی ها ارتباط دوسویه و اقناع مخاطب را مدنظر داشته باشند