پايه هاي گنبد هزار تني حرم سيدالشهدا برداشته مي‌شود