دایی: طرفدار تیم بارسلونا هستم | ساخت مدرسه توسط خیران اجر دنیوی و اخروی را برای انسان به همراه دارد