تحويل 2 هزار و 336 محموله گندم به مراکز خريد بوشهر