دایی: کی روش‌ از لحاظ‌ فنی از همه ما بالاتـر است/مگر مي‌شود کسی که سرمربي رئال‌مادريد بوده لمپن باش