تسلط ارتش سوریه بر تپه استراتژیک «موسی» در «القلمون»