افزایش یک میلیون سفرشهری با تکمیل و بهره برداری خط ۳ مترو