به چالش کشیدن شعار «گلدا مایر»/ تأکید بر راه مقاومت تا پایان اشغالگری