افزایش فعاليت‌های نمايشگاهی در توسعه صادرات/ ضرورت ثبت برند در کشورهای هدف