تاکید بر ایجاد دهکده المپیک در گیلان و تقویت ورزش های بومی و کُشتی گیله مردی