مبارزه بی امان با سوداگران مرگ خواسته بحق شیعه و سنی است