چهار نقطه استان مرکزی برای احداث نیروگاه بادی تعیین شد