فرهنگ ایثار و شهادت نقش مهمی در ابعاد گوناگون جامعه دارد