مجموعه «داستان‌هاي پپوچي» کلر ژوبرت در نمايشگاه کتاب