کشف خاصیت ضد مالاریایی عصاره اندام هوایی چویل توسط محققان اصفهانی