فرودگاه بین المللی پیام در مسیر ۵ استان اقتصادی کشور قرار دارد