دعوت گسترده از مردم برای حضور در مسابقات بین المللی قرآن