حوزه بانوان همدان نیاز به توجه ویژه دستگاه‌ها دارد