راه‌اندازی مقطع ارشد دو رشته جدید در دانشگاه علم و فرهنگ