طراحی سینی‌های کاغذی نشاء چغندرقند در مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد تاکستان