دو قاری بر جسته و یک داور   بین المللی از مصر وارد  ایران شدند