جایگاه واقعی وقف و حوزه های علمیه برای مردم تبیین شود