درخواست جمعی از پیشکسوتان استقلال و پرسپولیس برای واگذاری باشگاه به شرکت های خودروسازی!