فوتبالیست فارسی به چهارمین مرحله اردوی تیم ملی هفت نفره دعوت شد